Privacybeleid

  1. Return Key legt de persoonsgegevens, die door gebruikers van Return Key worden ingevuld, in haar database vast. De verwerking van persoonsgegevens die via de Return Key website binnenkomen geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en beveiliging. Return Key doet dit door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).
  2. Indien gebruik wordt gemaakt van Return Key dienen de persoonsgegevens volledig juist en actueel te zijn. De gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Return Key website.
  3. De persoonsgegevens zullen worden aangewend om gebruikers in staat te stellen met elkaar in contact te komen, dit altijd onder controle van de vinder en verliezer. Return Key stelt, uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting, onder geen beding de gegevens van gebruikers ter beschikking aan derden, tenzij de gebruiker er voor gekozen heeft om gebruik te maken van de organisaties waarmee Return Key een overeenkomst voor een bepaalde dienst heeft gesloten en de gegevens voor het uitvoeren van deze dienstverlening noodzakelijk zijn, het betreft hier alleen de diensten die op de Return Key website worden aangeboden.
  4. Door gebruikmaking van de Return Key website gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens, naast het onder 16.3 genoemde en met in achtneming van geldende wet- en regelgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en verbetering. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is en behoudens het onder 3, 5 en 6 bepaalde.
  5. Bij het gebruik van haar (mobiele) website kan Return Key gegevens opslaan met betrekking tot de locatie van de gebruiker. Alvorens Return Key deze gegevens opslaat zal de gebruiker hiervoor om toestemming worden gevraagd. Return Key maakt gebruik van deze locatiegegevens ten einde haar dienstverlening aan de gebruiker ter beschikking te kunnen stellen. Return Key zal daarbij de nodige maatregelen treffen ten einde de privacy van de gebruiker te waarborgen. Return Key zal de eerdergenoemde locatiegegevens verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor de dienstverlening.
  6. In het kader van het tegengaan van misbruik van de Return Key website, zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek persoonsgegevens van gebruikers van de Return Key website ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen (en zullen) alleen in deze specifieke situatie IP-adressen van gebruikers ter beschikking worden gesteld.
  7. Iedere gebruiker kan schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die van haar/hem zijn verwerkt – en eventueel foutief verwerkte persoonsgegevens laten corrigeren – door contact op te nemen met Return Key via het volgende email adres: info@return-key.com.

Cookies

  1. Return Key maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de gebruiker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de gebruiker. Daardoor kan Return Key de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  2. De gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De browser kan men zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.