ALGEMENE VOORWAARDEN

Dan is het maar duidelijk

Return Key houdt zich aan de lokale wetgeving wat betreft gevonden en verloren voorwerpen. Daarnaast hebben wij regels voor het gebruik van onze diensten. Lees ze in de onderstaande algemene voorwaarden en in ons privacy beleid. Door het gebruik van de Return Key retourservice ben je namelijk akkoord met onderstaande diensten.

ALGEMEEN

Definities:

Return Key
1.1 Return Key: Return Key is een product van Code & Koffie. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 37103289.
1.1.1 Return-key.com: de url waarmee toegang verkregen wordt tot de Return Key website.
1.1.2 Return Key website: is de Return Key (mobiele) website de applicaties en de daarop aangeboden diensten.
1.1.3 Return Key diensten: op de Return Key website, door Return Key en of partners aangeboden diensten en applicaties.
1.1.4 Content: de complete informatie en data, waaronder jouw meldingen, op de Return Key website.

Gebruikers
1.2 Gebruiker: Iedereen die gebruik maakt van de dienst aangeboden op de Return Key website.
1.2.1 Melder: degene die een melding maakt van een verloren, gestolen of gevonden sleutel op de Return Key website.
1.2.1.1 Melding: de online beschrijving waarin staat dat de melder een item heeft verloren, mist door een misdrijf of gevonden.
1.2.2 Verliezer: de rechtmatige eigenaar die een item verloren heeft of door een misdrijf niet meer in zijn bezit heeft (kan een natuurlijk- of een rechtspersoon zijn).
1.2.3 Vinder: degene die over een gevonden item beschikt (kan een natuurlijk- of een rechtspersoon zijn).

Overige begrippen
1.3 Item: een verloren- of gevonden item zoals een sleutel, sleutelbos of tas. Omdat Return Key geen stelling kan nemen of een item verloren is of door een misdrijf vermist is geraakt, vallen door misdrijf vermist geraakte items binnen deze voorwaarden onder verloren item.
1.4 Match: de koppeling van een gevonden item met de verliezer/eigenaar met als doelstelling dat het item weer in het bezit komt van de verliezer;
1.5 Persoonsgegevens: gegevens van de gebruiker van de Return Key website. Deze worden gebruikt om vinder en verliezer met elkaar in contact te brengen. Gebruiker bepaalt zelf welke gegevens verstrekt worden.
1.6 Overdracht: de match, het contact en de handeling tussen de vinder en de verliezer om het gevonden item terug te bezorgen bij de verliezer.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Return Key website. Andere algemene voorwaarden zijn uitgesloten.

3. Return Key website
3.1 Alle informatie op Return Key.com betreffende de items is afkomstig van de melder en/of gebruikte software. De melder wordt verzocht zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Om in dit proces zo optimaal mogelijk te matchen biedt Return Key.com een database aan met de beschrijving van de items.
3.2 Return Key kan geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van een melding op de website.
3.2.1 Ondanks de nauwkeurigheid van de match zal de vinder uiteindelijk zelf moeten bepalen of de gemelde verliezer voldoende aannemelijk maakt dat hij/zij de eigenaar van het geplaatste item is. Return Key of aan een haar gelieerde partij is geen partij bij een item overdracht tussen vinder en verliezer.
3.3 Return Key streeft naar een 24/7 beschikbaarheid van haar diensten. Ondanks dit streven kan zij niet garanderen dat het platform zonder onderbrekingen en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. De door Return Key, vanuit de website automatisch, verzonden e-mails kunnen door de mailbox van de gebruiker als spam worden gezien. Dit is door Return Key niet te voorkomen. Return Key adviseert de gebruiker om de spam-mail te controleren.
3.3.1 Het is verboden de Return Key website of enige inhoud daarvan te gebruiken, of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derden en/of reproduceren van de opzet en content van de Return Key website.
3.3.1.1 Hieronder wordt ook verstaan dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Return Key, een substantieel gedeelte van de inhoud van de content op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de content herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken zoals beschreven in de databankenwet.
3.4 Return Key zal voor bepaalde diensten kosten in rekening brengen. De te betalen diensten zullen via de website, op een logische plaats, met de gebruiker worden gecommuniceerd. De website biedt de gebruiker een betalingssysteem.

4. Intellectueel eigendom
4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Return Key en haar website berusten bij Return Key en, indien van toepassing gedeeltelijk, bij haar licentie partners. Hieronder valt de complete content en domeinnamen van en op de Return Key website.
4.2 Return Key is niet aansprakelijk voor de inhoud van de melding van een gebruiker noch voor de schending van alle rechten van derden door plaatsing van de melding op de Return Key website. Return Key respecteert intellectueel eigendom. In het geval jij vindt dat er inbreuk op rechten worden gemaakt, stuur ons dan een mail met vermelding van het betreffende item naar info@return-key.com. (een screen print met korte omschrijving volstaat voor de eerste melding).
4.3 Het is een ieder verboden om de content te verveelvoudigen en/of ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het downloaden en bekijken van de content voor gebruik zoals door Return Key bedoeld is.

4.4 Return Key® is een geregistreerd merk in de Benelux. Voor meer informatie www.merk-echt.nl

5. Jouw gegevens
5.1 Het gebruik van persoonsgegevens die door de gebruikers via de Return Key website openbaar worden gemaakt, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het tot stand brengen van een mogelijke overdracht tussen vinder en verliezer. Pas dus op wat je met deze gegevens doet. Geef bijvoorbeeld nooit je privé adres als jij de huissleutel mist. Return Key kan persoonsgegevens alleen gebruiken overeenkomstig de inhoud van artikel 16. Handel bij overdracht zoals genoemd bij de paragraaf “Teruggave” boven aan deze pagina.
5.1.1 Gegevens die door de gebruiker niet in een melding en/of communicatie tussen vinder en verliezer worden getoond, worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar de gebruiker.
5.2 De gebruiker mag onder geen beding persoonsgegevens verwerken en/of gebruiken voor enig ander doel als genoemd in artikel 5.1. Hierop zijn geen (commerciële) uitzonderingen van toepassing.
5.3 Return Key zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

6. Het matchen van een item
Return Key zorgt uitsluitend voor het platform en de technische middelen die een match mogelijk maakt. Return Key biedt de verliezer technische hulpmiddelen om met de vinder op een door hem/haar gekozen wijze veilig contact te leggen. De hulpmiddelen bieden geen garantie voor een 100% match. De verantwoordelijkheid voor zoeken naar de verliezer als zijnde de rechtmatige eigenaar van het item en het overdragen van het item, ligt bij de vinder. Bij twijfel adviseert Return Key beide partijen de verder afwikkeling aan de lokale overheid over te laten (zie 7B).

7. Overdracht van een item
Indien de vinder het item over wenst te dragen aan de verliezer kan de vinder ervoor kiezen dit op verschillende manieren te doen, namelijk:

A. Persoonlijk,

B. Middels een derde partij. Bij twijfel: maak gebruik van de lokale overheid. Bij het vermoeden van een mogelijke misleiding of misdrijf, maak dan gebruik van lokale politie.

In geen van deze gevallen is Return Key of een aan Return Key gelieerde partij verantwoordelijk voor de daadwerkelijke overdracht van het item en de staat waarin het item wordt teruggegeven aan de verliezer.

8. Beloning
De verliezer kan de vinder belonen. De Return Key website biedt deze mogelijkheid gratis aan. Ook kan er gekozen worden voor een betaalde beloning. Voorwaarden worden genoemd bij de betalingsvoorwaarden.

9. Overige betaalde diensten van Return Key
Return Key biedt betaalde diensten om het registreren en terugvinden van items gemakkelijker te maken. In geen geval garanderen deze extra diensten het resultaat dat items daadwerkelijk terug worden gevonden, maar het wordt wel een stuk makkelijker.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Return Key, of een aan Return Key gelieerde partij, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Return Key website en/of de Return Key diensten.

10.2 Return Key, of een aan Return Key gelieerde partij, is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door derden verricht, zoals het doen van een overdracht, die tot stand komen door meldingen op de Return Key website; de onmogelijkheid om de Return Key website te gebruiken; het niet voldoen aan de specificaties van een item aan de omschrijving in een melding op de Return Key website; onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de Return Key website; het onrechtmatig gebruik van de Return Key website door een derde; handelingen van derden, nadat een overdracht is uitgevoerd tussen gebruikers door gebruikmaking van de Return Key website; het gebruik van de Return Key diensten.

10.3 Indien Return Key of een aan Return Key gelieerde partij ondanks bovenstaande bepalingen toch aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Return Key jegens de gebruiker of derden beperkt zijn tot maximaal de totale vergoeding die de gebruiker aan Return Key heeft betaald gedurende  1 jaar voorafgaand aan de handeling waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan.

11. Vrijwaring
De melder vrijwaart Return Key voor alle aanspraken van derden in verband met de melding, plaatsing, inhoud en gegevens die door melder op de Return Key website wordt geplaatst c.q. verstrekt en het gebruik van de Return Key diensten.

12. Uitsluiting
Return Key behoudt zich het recht voor om een gebruiker uit te sluiten van de Return Key website indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden, dit onverminderd het recht van Return Key om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

13. Feedback
De gebruikers van de Return Key diensten kunnen hun feedback, vragen en opmerkingen zenden naar info@return-key.com.

14. Verwijzingen
De Return Key website bevat hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Return Key liggen. Deze zijn opgenomen ten dienste van de gebruiker en worden niet door Return Key gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze websites links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor risico van de gebruiker. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan het systeem van gebruiker en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt Return Key geen enkele aansprakelijkheid, noch is Return Key op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die webpagina’s.

15. Beveiliging
Return Key laat haar systemen maximaal beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, gebaseerd op de nieuwste technische ontwikkelingen. Return Key geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de meldingen, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de items die worden aangeboden.

16. Illegale activiteiten (waaronder heling)
Return Key biedt een platform voor het terugvinden en teruggeven van items. Indien Return Key het vermoeden heeft dat een gebruiker illegale activiteiten ontwikkelt via de Return Key website, mag Return Key zonder opgaaf van reden de gebruiker de toegang ontzeggen. Onder illegale activiteiten verstaat Return Key onder andere het zich oneigenlijk voordoen van een eigenaar van een item. In een dergelijke situatie zal door Return Key bij de politie aangifte worden gedaan.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vervallen bepaling wordt vervangen door een bepaling die naar aard en strekking vergelijkbaar is.
17.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar.

18. Overmacht
Return Key is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Return Key gebruik maakt.

19. Wijziging van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Return Key worden gewijzigd en kunnen dus worden geraadpleegd via de Return Key website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat zij op de Return Key website zijn gepubliceerd.

Datum: 11-11-2020